municipalityLogo ОБЩИНА РАЗЛОГ

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината


 • Забележка
 • В електронната справка за местни данъци и такси можете да влезете чрез един от следните три начина:

  1. Чрез ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от отдел МДТ - Община Разлог срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

  2. Чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Националната агенция за приходите;

  3. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) за физическо лице, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.

  При първи опит за вход с електронен подпис, ще бъдете еднократно пренасочени към id.stampit.org, където е необходимо да разрешите на приложението да използва данни от Вашия КЕП.
 • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
 • Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси, да извършите плащания по тях и да се откажете от получаване на съобщения на хартия и да ги замените с получаване по e-mail.
 • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Информация